mobile tr search tr

Partnerzy:

KDRM CSR Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

szkolenie akredytowane
Serdecznie zapraszamy na Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
( 120 pkt. edukacyjnych ) !

Celem kształcenia, w ramach Kursu, jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego.

Posiadamy akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Kadra oraz program są weryfikowane na podstawie stosownych aktów prawnych.

Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmującym zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie.

W kursie mogą uczestniczyć ratownicy medyczni spełniający warunki zawarte w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć przed rozpoczęciem kursu:

formularz zgłoszeniowy,
kserokopia pierwszej strony Karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego, zawierająca nazwę i pieczęć podmiotu zatrudniającego, potwierdzona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem,
kserokopia dyplomu potwierdzająca uzyskanie tytułu ratownika medycznego.

Akredytacja CMKP nr: 

Kontakt:

Ewelina
tel. 504 333 118                                    

email: ewelinaspedzia@csr24.pl          


Wawrzek

tel. 692 489 629

email: wawrzek@csr24.pl

Galeria zdjęć

Najbliższe terminy

24.06.2019 - 29.06.2019
09:00 - 16:00
Sandomierz

Pliki do pobrania