mobile tr search tr

Partnerzy:

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Celem kształcenia, w ramach Kursu, jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań
z zakresu ratownictwa  w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, kwalifikowanej pierwszej pomocy
w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Na każdy kurs uzyskujemy zgodę Wojewody Małopolskiego. Kadra oraz program są weryfikowane na podst. stosownych aktów prawnych.

Kurs kończy się egzaminem państwowym z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem oraz wydaniem zaświadczenia o nadaniu tytułu Ratownika (ważne 3 lata.)

W kursie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach współpracujących z systemem PRM, o których mowa w art.15, 16 (ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym) lub będące członkiem tych jednostek. (m.in. PSP, OSP, Policja, Wojsko, WOPR, TOPR, GOPR, Straż Graniczna i inne organizacje społeczne o profilu ratowniczym)

Kontakt:

tel. 504 333 118                                    

email: biuro@csr24.pl