mobile tr search tr

Partnerzy:

Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ I WARSZTATÓW RATOWNICZYCH
 
§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych wspólnie przez:
 
a. Centrum Szkolen Ratowniczych CSR w Limanowej
b. Medyczne iCentrum Edukacyjne Atmed w Bielsku-Białej 

Niniejszy regulamin obowiazuje od dnia 03.10.2011r. do odwołania.

 
§2 Definicje
Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba nie prowadząca i nie organizująca szkoleń ratowniczych zainteresowana tematem szkolenia.
Szkolenie zaplanowane – szkolenie, którego termin został wstępnie zaplanowany.
Szkolenie potwierdzone – szkolenie, którego realizacja w danym terminie została potwierdzona przez Organizatora.
Organizatorzy – Medyczne Centrum Edukacyjne Atmed w Bielsku-Białej; Centrum Szkoleń Ratowniczych CSR w Limanowej
Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Zgłaszający na szkolenie nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.
Uczestnik – osoba, która wyraziła wole uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie wypełnionego "Formularza zgłoszeniowego".
Potwierdzenie – wiadomość e-mail, wysłana do Zgłaszającego na szkolenie potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.
Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Zgłaszającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego na szkolenie "Formularz zgłoszeniowy" – dostępny na stronie www.atmed.eu lub www.csr24.pl
Miejsce szkolenia – wskazane przez organizatorów miejsce w którym odbywa się szkolenie
Ewaluacja szkoleń – ankieta ewaluacyjna, oceniająca organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.

 
§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu
Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego ON-LINE dostępnego na stronie www.atmed.eu lub www.csr24.pl i dokonanie opłaty za szkolenie.
Po otrzymaniu "Formularza zgłoszeniowego", Organizator wysyła na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia będące podstawą dokonania opłaty.
Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.
Osoby planujące udział w szkoleniach mają do wyboru następujące warsztaty ratownicze:

Ognisko lub grill organizowane na koszt organizatora

Osoby, które pragną uzyskać fakturę dokumentującą poza kosztami szkolenia również odrębną kwotę za zakwaterowanie z wyżywieniem, zobowiązane są o uwzględnienie tego faktu na formularzu zgłoszeniowym. Wszelkie późniejsze reklamacje z tego tytułu będą oddalane.
Zakwaterowanie Uczestników warsztatów przewidziane jest w hotelu Siwy Brzeg w Limanowej. W przypadku braku miejsc Organizator zapewnia noclegi w hotelu o podobnym standardzie.
Doba hotelowa wraz z wyżywieniem rozpoczyna się kolacją o godz. 18 i obejmuje noclegi, śniadania i obiady w dniach szkoleniowych. Dlatego osoby planujące przyjazd rano przed zajęciami i zamierzające wykupić samodzielnie śniadania i obiady, zobowiązane są poinformować o tym w formularzu zgłoszeniowym
Przebieg szkolenia, zarówno w czasie zajęć, jak i w czasie wolnym może być dokumentowany w formie zdjęć, bądź filmów video, publikowanych później w celach marketingowych przez Organizatorów szkolenia. Uczestnicy podpisując formularz zgłoszeniowy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w tym celu.
Organizatorzy dopuszczają możliwość dokumentowania przebiegu zajęć praktycznych przez Uczestników szkolenia.
Organizatorzy szkolenia nie będą bez pisemnej zgody Organizatorów wykorzystywać materiałów edukacyjnych i przekazywanych treści podczas innych szkoleń.
W wypadku złamania wyżej wymienionego warunku uczestnictwa osoba taka zapłaci karę umowną w wysokosci 10 000 złotych za każdy przypadek naruszenia warunku.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyciągania konsekwencji od upomnienia i poinformowania Zgłaszającego /lub przełożonych/ aż do wykluczenia ze szkolenia w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu lub używających narkotyków lub innych podobnie działających srodków.
Wszelkie protesty i reklamacje będą przyjmowane przez organizatorów wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania.

 
§ 4 Organizacja Szkolenia
Liczba uczestników szkoleń zaplanowanych wynosi minimum 12 osób.
Szkolenie obejmuje określoną w programie liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w jednej grupie, zajęcia praktyczne w grupach 4-6 osobowych w zależności od charakteru szkolenia
Uczestnik może wziąć udział w szkoleniu wiele razy.
Organizator zapewnia w ramach szkolenia materiały dydaktyczne.
Materiały, które Uczestnik szkolenia otrzyma, stają się jego własnością z chwilą zakończenia szkolenia.
Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, utrzymania należytej kultury osobistej i poszanowania porządku oraz dyscypliny szkolenia.
Ukończenie całego kursu jest potwierdzane wydawanym zaświadczeniem o jego ukończeniu /Certyfikatu/.
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów Organizatorowi szkolenia najpóźniej w chwili złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
Jeżeli w tym czasie Uczestnik szkolenia nie zwróci materiałów w całości, zostanie obciążony kosztami zakupu nowych materiałów po cenie ustalonej przez Organizatora.
Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego własnoręcznym podpisem w dzienniku zajęć oraz uczestnictwa.
W przypadku złożenia w trakcie szkolenia rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników, ze względu na nieprzestrzeganie Regulaminu szkolenia zobowiązany jest do pokrycia kosztów i wyrządzonych szkód w wysokości podanej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania zobowiazań na drodze postępowania cywilnego.
Organizator może odstąpić od egzekwowania wymienionych w punkcie 12 należności.
Organizator szkolenia zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji szkolenia.
Organizator nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę mienia przez Uczestników warsztatów.
Szkolenia będą przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.
Szkolenie jest ubezpieczone przez Centrum Szkoleń Ratowniczych CSR.

 
§ 5 Ewaluacja szkoleń
W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy szkolenia zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.

 
§ 6 Warunki płatnosci
Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z obowiązującym aktualnym "Cennikiem szkoleń" zamieszczonym w regulaminie i na stronie www.atmed.eu, z uwzględnieniem ewentualnych Rabatów udzielonych Klientowi, na zasadach określonych w § 9 niniejszego regulaminu.
Ceny szkoleń nie obejmują kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w indywidualnie przygotowanej ofercie.
Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto bankowe prowadzone w: PKO BP SA o/o Limanowa 80 1020 3453 0000 8902 0080 4864
W tytule przelewu należy podać: nazwisko i imię Uczestnika, adres, nazwę i datę szkolenia.
Brak wpłaty do 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia uznany zostanie za anulowanie rezerwacji miejsca na szkoleniu.

 
§ 7 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia otwartego w terminie do 3 dni przed planowaną data jego rozpoczęcia, a także przerwania lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku niedostatecznej frekwencji bez ograniczeń czasowych.
Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.
W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, Zgłaszający na szkolenie wydaje dyspozycje dotyczącą wpłaconej opłaty za kurs tj.: – Zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność, w terminie do 2 tygodni od daty wystąpienia o zwrot kosztów. – Pozostawienie wpłaconych srodków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w kursie, który odbędzie się w późniejszym terminie.
Organizator poinformuje mailem Zgłaszającego na szkolenie o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

 
§ 8 Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie: – Powyżej 7 dni przed dniem rozpoczecia szkolenia – zwracana jest pełna kwota za szkolenie. – Poniżej 7 dni przed rozpoczęciem kursu – Zgłaszający na szkolenie zobowiazany jest do poniesienia opłaty w wysokosci 50% pełnej kwoty za szkolenie. Podyktowane jest to wysokimi kosztami stałymi szkoleń ponoszonymi przez Organizatora.
W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłat.
Uczestnik szkolenia może za zgoda organizatora wpisac inną osobę na swoje miejsce bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w danym terminie uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu w innym terminie, o ile takowy będzie wyznaczony i dostępny.
Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.

 
§ 9 Rabaty
Aktualne rabaty, promocje i ceny szkoleń otwartych prezentowane są na stronie www.atmed.eu lub www.csr24.pl.
Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.
Rabat nie jest naliczany automatycznie, każdorazowo o przyznanie rabatu musi wystąpić osoba zgłaszająca na szkolenie.

 
§ 10 Dane osobowe
Administratorem danych osobowych jest Medyczne iCentrum Edukacyjne Atmed w Bielsku-Białej i Centrum Szkoleń Ratowniczych CSR w Limanowej
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 pazdziernika 1997 roku poz. 833.) organizatorzy nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Organizatorami szkoleń.

 
§ 11 Inne postanowienia
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.